The Flesh – wk7

Exegesis


Application


*Exegesis (Interpretation of the text)